SÖZLEŞMENİN FESHİ                                  :

 

Taraflardan birisi sözleşme hükümlerine veya ilgili yasa hükümlerine aykırı davranırsa diğer tarafça yazılı olarak uyarılacaktır. Uyarıya rağmen taraf aykırı davranmaya devam ettiği takdirde diğer tarafın sözleşmeyi fesih hakkı doğacaktır. Bu durumda sözleşmeye aykırı davranan taraf menfi ve müspet tüm zararın tazmininden sorumlu olacaktır.

 

Taraflardan herhangi biri, herhangi bir sebep göstermeksizin, dilediği anda sözleşmeyi tek taraflı olarak yazılı bir şekilde feshedebilir. Sözleşmenin feshi için Üyelik İptal Formu örneği kullanılabilir. Sözleşme’nin feshi durumunda BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİSİ’nın Şirket’e olan bütün borçları muaccel hale gelir. BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİSİ, Sözleşme’nin feshedilmesi nedeniyle, Şirket’ten herhangi bir ad altında tazminat talebinde bulunamaz.

Bir Bağımsız Satış Temsilcisi, bağımsız satış temsilcilik hakkı sona erdiğinde, sponsorluğunu yaptığı alt düzey organizasyonu doğrudan ve şeması değişmeden, görevi sona eren Bağımsız Satış Temsilcisinin sponsorunun altına geçer ve kendi mevcut kuruluş şemasını muhafaza eder.

 

Her bir bağımsız satış temsilcimiz sadece kendi adına bir hesap açabilir, ikinci bir hesabı kendi adına açamaz. Açtığı ya da açmaya teşebbüs ettiği görülen Bağımsız Satış Temsilcisi hakkında ihtara gerek duyulmadan kötüye kullanım çerçevesinde hukuki işlem yapılacaktır. Bu tarihten itibaren geçmiş dönemde bu şekilde hesap açtığı görülen ve sistemi kötüye kullandığı tespit edilen bağsız satış temsilcilerin tarih sıralamasına göre ilk açtıkları hesap kabul edilecek olup diğer hesapları şirketimiz tarafından kapatılacaktır. Bu durumda kapatılan hesaplarla ilgili herhangi bir hak talep edilemeyeceği Bağımsız Satış Temsilcisi tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir.

 

Fesih ile gelir ve komisyon, hak ediş primi kazanma imkanı da sona ermektedir.

 

Aşağıda belirtilen durumlar (Yalnız bunlarla sınırlı olmamak üzere) şirket tarafından derhal fesih sebebidir;

 

• Şirketimiz ürünlerinin, başka ürünlerle birlikte reklamının yapılması,

• Şirketin veya bağımsız satış temsilcilerinin maddi veya manevi menfaatlerini, kişilik haklarını ihlal eden davranışlar,

• Diğer bir Bağımsız Satış Temsilcisinin olası müşterilerine, her türlü müdahale edilmesi,

• Şirket ürünleri ve komisyon planı hakkında yanlış ve/veya hukuka aykırı bilgi verilmesi,

• Şirket ürünlerinin www.fromus.com.tr web sitesinin haricinde başka mecralarda satış faaliyetlerinin yürütülmesi.

• Şirket ürünlerinin boşaltılmasının, yeniden paketlenmesinin, veya yeniden etiketlenmesinin doğrudan veya dolaylı olarak sağlanması veyahut örtülü dahi olsa izin verilmesi.

• Şirketin onayı olmayan, basılı ve görsel malzemelerin kullanılması.

• İş bu sözleşmedeki şartların ihlal edilmesi.

• Yanlış beyanlarda bulunması ve uygunsuz tanıtım yapması.

• Bağımsız Satış Temsilcisinin kendini şirket yetkilisi olarak tanıtarak üçüncü kişilerden menfata sağlaması.

• Şirkete ait bilgilerin, şirketin izni olmadan üçüncü kişilerle paylaşılması.

• Bağımsız Satış Temsilcisinin şirket dahilinde bulunan bağımsız satış temsilcilerine farklı bir Network Marketing işi teklif etmesi.

• Şirketin markalarına zarar verecek her türlü davranış.

• Şirketin bağımsız satış temsilcilerinin, başka bir network marketing şirketinin tanıtımını yapması.

 

Bir Bağımsız Satış Temsilcisi kendi ürün satış temsilciliğinin sona erdirmek isterse, şirkete yazılı bilgi vermek zorundadır.

 

Ürün satış temsilciliğini sona erdiren ürün temsilcisi, sona erdirildiği tarihten itibaren tüm haklarını kaybeder.

 

Bağımsız satış temsilcileri sisteme katılma tarihini takip eden (14) gün içerisinde sözleşmesini fesih etmek isterse, şirkete yapmış olduğu ödemeler iade edilir.

Ancak aşağıda belirtilenler ile alakalı tutarlar, yapılacak olan bu ödemeden kesilecektir;

 

• Kendisi tarafından satılmış olan ürünler,

• Bağımsız Satış Temsilcisine teslim edilmiş bulunan ve şirkete iade edilmemiş veya geri gönderilmemiş olan ürünler,

• Bağımsız Satış Temsilcisinin hatası sebebi ile bozulan iade edilmiş ürünler,

• İade edilmiş ürünler sebebi ile bağımsız satış temsilcilerine ödenmiş bulunan QV’ler ve bundan doğmuş tüm alacaklar bağımsız satış temsilcilerine ödenecek miktardan düşülecektir.

 

İade gönderimleri şirketin anlaşmalı olduğu nakliye firması ile yapılacaktır. İade işleminin bu şekilde gerçekleştirilmesi durumunda iade gönderim bedeli şirkete aittir.

 

Bağımsız Satış Temsilcisi sisteme katılma tarihini takip eden (14) günün dolmasından sonra sözleşmesini fesih etmek isterse, şirket son bir ay boyunca Bağımsız Satış Temsilcisi tarafından sistem uyarınca alınmış bulunan ürünleri geri alacaktır. Geri alma şartları aşağıda belirtilmiştir;

• Bağımsız Satış Temsilcisi tarafından malları için ödenmiş fiyattan geri alınacaktır,

• Bağımsız satış temsilcilerinin hatası sebebi ile bozulan, iade edilmiş ürünlerin bedeli kesilecektir,

• Ürünler için Bağımsız Satış Temsilcisi tarafından tahsil edilmemiş olan QV ve bundan doğmuş tüm alacak tutarları kesilecektir,

• İade edilen ürünlerin yeniden satılabilir durumda olması ve gerekli olan ürünler için son kullanım tarihlerinin geçmemiş olması gerekmektedir.

 

Ayrıca iade için gerekli olan gönderim bedeli bağımsız satış temsilcilerine aittir. Bu bedelin bağımsız satış temsilcileri tarafından ödenmeyip, şirket tarafından ödenmesi durumunda, ödenen bu bedel Bağımsız Satış Temsilcisine ödenecek paradan kesilecektir.

 

Yukarıdaki hükümler uyarınca ödenmesi gereken tutar, ürünlerin, bağımsız satış temsilcileri tarafından şirkete iade edilmesi üzerine ödenecektir.